Apie mokyklą

Pavadinimas  Kauno Juozo Urbšio katalikiška pagrindinė mokykla
Logotipas   
Adresas, telefonas Partizanų g. 68, Kaunas, LT-49367

Telefonas/ Faksas: (8 37) 311088

El. paštas: urbsiovm@urbsys.kaunas.lm.lt

Mokyklos tipas  Pagrindinė mokykla, veikianti pagal Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro patvirtintą katalikiško ugdymo sistemos sampratą, įgyvendinanti atskirus savitos pedagoginės sistemos elementus.
Mokyklos paskirtis Pagrindinės mokyklos tipo savitos pedagoginės sistemos mokykla
Teisinė forma Valstybinė biudžetinė įstaiga
Juridinio asmens kodas 190137074
Mokomoji kalba Lietuvių kalba
L.e.p. direktorė Dalia Krasauskienė, III vadybinė kategorija
Vizija, misija Mokyklos vizija

Nuolat besimokanti ir atsinaujinanti, moderni mokykla, į vaiką orientuotomis, savitomis programomis plėtojanti visuminį ugdymą ir šiuolaikines kompetencijas, grindžiamas tautos bei Europos vertybėmis.

Mokyklos misija

Bendrystės pedagogikos dvasioje ugdyti dorą, kūrybiškai mąstantį, valdantį kelias pagrindines užsienio kalbas bei puikiai suvokiantį pasaulio kultūrų įvairovę, sąmoningą, plataus akiračio jaunuolį, sugebantį atsakingai integruotis į šalies ir pasaulio visuomenę bei aktyviai joje dalyvauti.

Prioritetinės veiklos kryptys Vertybinio ugdymo programa.

 • Kūrybinio mąstymo lavinimo programa.
 • Kryptingo meninio ugdymo programa.
 • Darnaus vystymosi programa.
Uždaviniai
Istorija Kauno Juozo Urbšio katalikiška pagrindinė mokykla, įkurta 1970 metais, vadinosi 29-ta. 1996 metais vasario 29 d. mokykla pavadinta Juozo Urbšio vardu jo 100-ųjų gimimo metinių proga. Beveik du dešimtmečius (nuo 1970 metų) mokyklai vadovavo J. Navickas. Po to du metus direktoriumi dirbo buvęs pavaduotojas V. Brazaitis, po to tris metus V. Segalovičienė. Nuo 1994 m. lapkričio mėn. iki 2018 m. birželio mėn. mokyklos direktorius buvo P. Martinaitis.

 

Tai mokykla, kurios Jūs ieškote, nes savo vaikui ieškote geriausios

Mokyklos savitumas

 • DAUGIAKALBYSTĖS (7 užsienio kalbų ) programa – nuo įvairių tautų identiteto pažinimo iki betarpiško bendravimo kultūriniame kontekste keliomis užsienio kalbomis.
 • KRYPTINGO MENINIO UGDYMO programa – muzikos, dailės, teatro ir šokio teorijos bei meninės raiškos priemonėmis perteikiamas žmonijos kultūrinis paveldas ir visiems pasaulio žmonėms suprantama meno kalba išreiškiami jausmai, požiūriai, vertybės.
 • BENDRYSTĖS PEDAGOGIKA – mokyklos pedagogų pripažinta ir išpažįstama kasdienėje veikloje, pedagogikos kryptis, paremta pasaulinio fokoliarų judėjimo vertybėmis, skatinančiomis kiekvieno asmens ir kiekvienos kultūros unikalumo ir vertės pripažinimą ir priėmimą vienybės siekyje.
 • MĄSTYMO LAVINIMO programa – paremta dr. Edwardo de Bono CoRT (Cognitive Reasearch Trust)programos metodologija, integruota į bendruosius ugdymo dalykus, įgalinta plėtoti unikalias prigimtines mąstymo galias ir atsiriboti nuo egocentrizmo, priimti požiūrių ir mąstymo įvairovę.
 • GABIŲJŲ MOKINIŲ UGDYMO programa, skirta akademiniams, saviraiškos, verslumo gebėjimams lavinti.
 • VERTYBINIO UGDYMO programa – vertybių išpažinimo ugdymas pasaulėžiūrų įvairovės kontekste. Ši programa skatina ugdytinių iniciatyvumą, socializaciją, kultūringumą, tapatybės brandinimą, doros puoselėjimą. Ryški žmogaus laisvės, sąžinės ir atsakomybės samprata skatina vertybėmis motyvuotą veiklą, atskleidžiant savo geriausius gebėjimus ir talentus.
 • NEFORMALUSIS ŠVIETIMAS
  • Po pamokų pažintį su menu galima pratęsti dailės, keramikos būreliuose, teatro studijoje „Kaukas“, tautinių šokių grupėje, robotikos užsiėmimuose.
  • Pradinėje mokykloje veikia „Kalbų klubas“ , kuriame mokiniai gali pasirinkti po viena, dvi ar daugiau užsienio kalbų, mokantis bendrauti ir bendradarbiauti.
  • Balsingųjų laukia chorai „Tutti“, „Domina“, ansamblis „Sonitus“. Veikia gitaros klubas.
  • Norintieji sportuoti gali žaisti stalo tenisą, tinklinį, krepšinį, kvadratą.
  • Dažnai keliaujame po Lietuvą ir Europą. Organizuojame dviračių žygius, „Tyrėjų dienas“, įvairius projektus gamtoje. Vasaros pradžioje kryptingo meninio ugdymo mokinius kviečiame į kūrybinę stovyklą „Su menais gamtoje“.
 • MŪSŲ PARTNERIAI
  • Mokykla yra Lietuvos katalikiškų mokyklų asociacijos narė, judėjimo “Opera di Maria“ pedagogų atšakos narė, bendradarbiauja su KTU, VDU, Bergeno (Norvegija) edukologais, Lietuvos švietimo centrais, kuria partnerystės tinklą su aplinkinėmis mokyklomis ir vaikų darželiais.
  • Mokykla – Oxford‘o leidyklos metodinis centras ir gabiausieji mokiniai turi galimybę lankytis Oxord‘ouniversitete, susipažinti su studijų programomis.
 • APLINKA
  • Mokyklos dvasinę ir fizinę aplinką charakterizuoja rūpestingos meilės klimatas. Joje skatinamas mokinių iniciatyvumas, kultūringumas, dora, tapatybės brandinimas, darbas kitų žmonių labui.
  • I – ojo aukšto erdvė – „Menų alėja“ .
  • Modernūs kabinetai su kompiuterine įranga interaktyviomis lentomis ir kt.
  • Mokyklos biblioteka – skaitykla atlieka ne tik pagrindinę funkciją, bet ir išskirtinė vieta integruotoms pamokoms, teminėms popietėms.
  • Sudarome individualius ugdymo(si) planus pagal klasės mokinių poreikius, specifiką, gebėjimus. Mokyklos mokytojai pirmieji sužino švietimo naujoves, nes yra daugelio novatoriškų projektų dalyviai ir vykdytojai.

Mokykla pajėgi stebėti pažangą ir visapusiškai ugdyti Jūsų vaiką.
Žmogus, judinantis kalną, pradeda nuo mažų akmenėlių.

Konfucijus