Bendrystė ir katalikiškos vertybės

Mokytojas yra meilės ir šviesos nešėjas mokiniui. Jis siekia, kad jo šviesa uždegtų mokinio prigimtyje esantį šviesos ir meilės troškimo dagtį. Mokytojas santykyje su mokniu vadovaujasi trim dėsniais: mylėti kievieną vaiką ir per meilę rasti kelią į kiekvieno vaiko širdį; suprasti vaiką ir priimti jį tokį koks jis yra, nes „Dangaus tėvo valia neleis, kad žūtų bent vienas iš mažutėlių“, pasikliauti kiekvienu vaiku, nes tikėjimas ateitimi kuria dabartį. (pagal Š. Amonašvilis „Humanistininės pedagogikos riteris“ ir Šv. kun. J. Bosko mintis) (s. Inga Rukaitė)

Sielovados grupė jungia dorinio ugdymo mokytojus, auklėtojus, administracijos atstovus, dalykų mokytojus. Nuo 2019 m. m. už sielovados veiklos koordinavimą atsakinga – Inga Rukaitė. Kartu veiklą vykdo mokyklos kapelionas kun. Pedro Pich.

Sielovados grupė siekia vadovaudamasi Fokoliarų judėjimo dvasingumu augti tikėjime, skelbti Evangeliją ir ją liudyti konkrečiais artimo meilės darbais. Tai stengiamasi daryti ugdant mokyklos bendruomenės katalikišką savimonę, stiprinant partnerystę tarp mokyklos bendruomenės ir tėvų, diegti krikščioniškas vertybes į kasdienį mokyklos bendruomenės gyvenimą, stiprinti mokomųjų programų krikščionišką dimensiją.

Kiekvienais mokslo metais mokykloje organizuojamos dvasingumo, susikaupimo dienos, rekolekcijos, gerumo akcijos, susitikimai su dvasingais žmonėmis. Taip pat įgyvendinama „Vertybinio ugdymo programa“, kuria siekiama atskleisti fokuliarų dvasingumo esmines vertybines kryptis. Naujus metus mokiniai yra kviečiami sutikti Taize pamaldose vis kitoje užsienio šalyje, dalyvaujama sakralinės muzikos festivaliuose, vasarą vykdomos savanoriško darbo stovyklos su savanorėmis iš Ispanijos, Meksikos, Argentinos.

Mokykloje trečius metus veikia Kauno Juozo Urbšio ateitininkų kuopa. Jos nariai savo veikloje stengiasi išskleisti katalikiškumo, tautiškumo, visuomeniškumo, šeimyniškumo ir inteligentiškumo principus dalyvaudami jaunimo renginiuose, akademijose, stovyklose, bendrystės dienose.