Daugiakalbystės tyrimai mokykloje

8d klasės mokiniai Modestas Paulauskas ir Jokūbas Griežė mokykloje vykdė tyrimą, norėdami išsiaiškinti, kokiomis užsienio kalbomis kalba Kauno Juozo Urbšio katalikiškos pagrindinės mokyklos pedagogai.
Mokiniai susipažino su tiriamojo darbo žingsniais, suformulavo tyrimo tikslą ir uždavinius, parengė anketą apklausai, apklausė respondentus, apibendrino rezultatus ir pateikė išvadas. Taip pat panaudojo informacinių technologijų įgūdžius, nes apklausos rezultatus pavaizdavo ir juos analizavo diagramoje.
Mokinius konsultavo vokiečių kalbos mokytoja Jurgita Valentukonienė.
TYRIMO DUOMENŲ ANALIZĖ:
Tyrimo tikslas – išsiaiškinti, kokiomis užsienio kalbomis kalba Kauno Juozo Urbšio pagrindinės mokyklos pedagogai.
Tyrimo uždaviniai:
1) nustatyti, kokiomis kalbomis mokyklos pedagogai geba kalbėti buitinėmis temomis;
2) nustatyti, kokiomis kalbomis mokyklos pedagogai geba suprasti, bet kalba ribotai;
3) nustatyti, kokiomis kalbomis mokyklos pedagogai geba skaityti bei rašyti;
4) nustatyti, kokiomis kalbomis mokyklos pedagogai gebėtų vesti pamoką užsienio kalba.
TYRIMO EIGA:
Šiam tyrimui atlikti buvo naudota kiekybinė anketinė apklausa. Anketoje buvo pateikti 4 klausimai, kurių kiekvienas sudarytas iš 4 uždaro tipo teiginių ir vieno atviro klausimo.
Tyrime dalyvavo 45 iš 57 mokyklos pedagogų. Tyrimas buvo vykdytas per Europos kalbų dieną, siekiant atkreipti dėmesį į užsienio kalbų mokėjimo ir mokymosi svarbą.
TYRIMO REZULTATAI:
1) 31 pedagogas gali rusų kalba susikalbėti buitinėmis temomis ir 33 pedagogai gali skaityti ir rašyti šia kalba. 9 pedagogai gali suprasti rusų kalbą, tačiau patys kalba ribotai. Net 27 pedagogai galėtų vesti savo dalyko pamoką rusų kalba.
2) Anglų kalba buitinėmis temomis gali susikalbėti 21 pedagogas. 23 pedagogai gali skaityti ir rašyti anglų kalba. 21 pedagogas gali šią kalbą suprasti, tačiau kalba ribotai. Savo dalyko pamoką anglų kalba galėtų vesti 12 pedagogų.
3) Vokiečių kalba buitinėmis temomis gali susikalbėti 6 pedagogai. Rašyti ir skaityti šia kalba gali 7 pedagogai. Vokiečių kalbą supranta, bet kalba ribotai 8 pedagogai. 1 pedagogas gali vokiečių kalba vesti savo dalyko pamoką.
4) Prancūzų kalba 2 pedagogai gali susikalbėti buitinėmis temomis, rašyti ir skaityti bei vesti savo dalyko pamoką. Nėra nei vieno pedagogo, kuris galėtų suprasti prancūzų kalbą, tačiau pats kalbėtų ribotai.
5) Italų kalba buitinėmis temomis gali susikalbėti 4 pedagogai. 3 pedagogai gali suprasti itališkai, tačiau patys kalba ribotai. 3 pedagogai gali rašyti ir skaityti italų kalba. Iš jų 2 pedagogai gali vesti šia kalba savo dalyko pamoką.
6) Ispanų kalba buitinėmis temomis gali susikalbėti 2 pedagogai. 3 pedagogai šia kalba gali skaityti ir rašyti. 1 pedagogas ispaniškai gali suprasti, bet pats kalba ribotai. Iš jų vienas pedagogas gali vesti šia kalba savo dalyko pamoką.
7) Lenkų kalba gali susikalbėti buitinėmis temomis 8 pedagogai. Šia kalba gali rašyti ir skaityti 8 pedagogai, o 11 pedagogų gali lenkų kalbą suprasti, tačiau patys kalba ribotai. 3 pedagogai gali vesti lenkų kalba savo dalyko pamokas.
8) Mokykloje yra pedagogų, kurie dar įvairiu lygmeniu moka latvių, čekų, ukrainiečių, baltarusių ir katalonų kalbas.
TYRIMO IŠVADOS:
1) Mokyklos kolektyve pedagogai gali susikalbėti buitinėmis temomis, suprasti ar/ir rašyti ir skaityti rusų, anglų, lenkų, vokiečių prancūzų, italų, ispanų, latvių, čekų, ukrainiečių, baltarusių ir katalonų kalbomis;
2) Šiomis kalbomis mokykloje galėtų būti vedamos tam tikrų dalykų pamokos;
3) Daugiausia pedagogų yra įvaldę anglų ir rusų kalbas;
4) Apibendrinančiai galima teigti, kad Kauno Juozo Urbšio katalikiškos mokyklos pedagogų kolektyvas yra daugiakalbis, nes įvairiu lygmeniu moka 12 užsienio kalbų.