^Atgal į viršų

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
foto5

Kryptingas meninis ugdymas

Efektyvaus mąstymo centras

Sielovada

Pradinis ugdymas

Oxford university Press Resource Centre

Nuotolinė matematikos mokyklėlė

El. Dienynas

Partneriai

Sielovada

Kauno J. Urbšio katalikiškos pagrindinės mokyklos vertybinio ugdymo programa (sielovados planas) 2017/2018 m. m. >>

Mokykloje sielovada vykdoma vadovaujantis Fokoliarų dvasingumo principais.

Fokoliarų judėjimo istorija:

Fokoliarų judėjimas – vienas Katalikų Bažnyčioje XX a. kilusių sąjūdžių, kurio tikslas – prisidėti prie vieningo ir taikaus pasaulio kūrimo, remiantis visuotinės brolybės idėja.
Judėjimas vienija įvairaus amžiaus, rasių, kultūrų, socialinės padėties ir religinių įsitikinimų žmones, kurie, likdami ištikimi savo tapatybei, kartu stengiasi plėtoti abipuse pagarba grindžiamą dialogą. Judėjimo ištakos, siekiančios 1943 m. Italijoje, neatskiriamai susijusios su Chiaros Lubich (1920–2008) asmenybe. 
Fokoliarų judėjimą įkvepia ir gaivina vienybės dvasingumas, įvairiai išgyvenamas tiek tikrųjų judėjimo narių, tiek jam pritariančių ir simpatizuojančių, sudarančių daugiau kaip 2 milijonus žmonių 182 pasaulio šalyse.
1962 m. Bažnyčia oficialiai patvirtino šią tikrovę Marijos veikimo (Opera di Maria) arba Fokoliarų judėjimo(it. k. Movimento dei Focolari) vardu.
Pirmi kontaktai su Lietuva užsimezgė septintame dešimtmetyje. Šiuo metu narių grupės susibūrusios įvairiuose Lietuvos miestuose, o Vilniuje veikia trys centrai, koordinuojantys ir remiantys veiklą visoje Lietuvoje, taip pat Latvijoje ir Estijoje. 

Sielovada1

Chiara Liubich

 • Chiara Lubich (gimė 1920 sausio 20 Triente, Šiaurės Italijoje – mirė 2008 kovo 14 Italijoje) – Fokoliarų judėjimo įkūrėja, autorė.
 • 1943 m. įkūrė Fokoliarų judėjimą – vieną didžiausių katalikų pasauliečių organizacijų.
 • Yra visuotinai žinoma kaip vienybės tarp įvairių Bažnyčios tikrovių skatintoja bei pripažinta ne vien ekumenizmo, bet ir religijų dialogo ekspertė.
 • 1996 m. jai buvo suteikta UNESCO premija už auklėjimą taikai. Kaip 1996 rugpjūčio 13 pranešė šios JT švietimo, mokslo ir kultūros organizacijos atstovai, jos įkurtas dvasinis sąjūdis daug nusipelnė, skatindamas taiką ir vienybę tarp skirtingų kartų, socialinių sluoksnių, taip pat tarp tikinčiųjų ir netikinčiųjų. 

 Fokoliarų puslapis>>

Sielovados tikslas yra vadovaujantis Fokoliarų judėjimo dvasingumu, augti tikėjime, skelbti Evangeliją ir ją liudyti konkrečiais artimo meilės darbais. 

Sielovados veiklos kryptys:

 • Augti tikėjime – sielovados grupės organizuojami renginiai – rekolekcijos mokslo metų metu, skirti mokiniams ir mokytojams.
 • Sielovados veiklos kryptys: 1. klasės valandėlės, kurias pagal sielovados plano mėnesio temą veda klasės auklėtojas; 2. renginiai mokiniams; 3. mokytojų sielovada. (Gyvenimo žodžio pasidalinimo grupė, kartą per mėn. Šv. Mišios, rekolekcijos)
 • Skelbti Evangeliją – pasidalinimas kartą mėnesyje „Gyvenimo žodžiu“.

„Supratome, kad pasauliui reikia Evangelinio gydymo, nes tik Geroji naujiena gali jam sugrąžinti pilnavertį gyvenimą. Štai kodėl gyvename Gyvenimo žodžiu. Visi galime gyventi juo, bet kurio pašaukimo, amžiaus, lyties, esamų sąlygų, nes Jėzus yra šviesa kiekvienam atėjusiam į šį pasaulį žmogui. Gyvenimas pagal Žodį vienija mus tarpusavyje.

Gyvenimas Žodžiu fokoliarų judėjime išgyvenamas tik  dalinantis Juo tarpusavyje, kartu su kitais.

Fokoliarų pareiga yra taip pat naujoji evangelizacija. Mūsų evangelizacija vyksta šitaip: skleidžiame gyvenimo Žodžius, skleidžiame juos žodžiu, platiname jį atspausdintą,, duodame jį į rankas. Fokoliarai įsipareigoja sėti gyvenimo Žodžius visur, kad patektų į namus, ten pasiliktų. Gyvenimo žodis – tai Jėzus, Evangelija. Toks yra fokoliarų evangelizacijos būdas. (Plg. Fokoliarų dvasingumo punktai.)

(mokytojų „Gyvenimo žodžio“ pasidalinimo grupė ir mokinių pasidalinimas „Gyvenimo žodžiu“: 1 -4 klasės per dorinio ugdymo pamokas) ir 5 -10 klasės per klasės valandėles. 

 • Liudyti evangeliją konkrečiais artimo meilės darbais

2016 2018planas

Mokyklos ugdymo planas vykdomas vadovaujantis bendrystės pedagogikos principais:

 • Sekti Kristu gyvenant vienybės dvasioje su meile priimant kiekvieną žmogų tokį koks jis yra.
 • Santykiai: mokytojai  su mokytojais, mokytojas – mokinys, mokytojas – tėvai.

Sielovados grupės nariai:

Petras Pich, 

 • Elona Petrošienė,
 • Paulius Martinaitis,
 • Egidijus Randis,
 • Toma Paužienė,
 • Aldona Zimnachaitė,
 • Giedrė Banelienė,
 • Inga Rukaitė,
 • Mintautė Šeškaitė.

Tikslai:

 • Ugdyti mokyklos bendruomenės katalikišką savimonę;
 • Stiprinti partnerystę tarp mokyklos bendruomenės  ir tėvų;
 • Diegti krikščioniškas vertybes į kasdienį mokyklos bendruomenės gyvenimą;
 • Stiprinti mokomųjų programų krikščionišką dimensiją.

 

Veikla 2016 - 2017 m. m.


 Pradinukai šventė Pelenų dieną

Kovo 3 dieną 1 - 4 klasių mokiniai mokyklos salėje šventė Pelenų dieną ir taip visi kartu, kaip bendruomenė, pradėjo Gavėnios laikotarpį. Pamaldų liturgijai vadovavo mokyklos kapelionas kun. Pedro Pich ir tikybos mokyt. s. Inga Rukaitė.

Mokiniai liturgijos pradžioje, po įžangos giesmės, žiūrėjo filmukus „Pagauk Gavėnią“ ir „Jėzus dykumoje“ ir juos aptarė. Skaidrių pagalba prisiminė tris Gavėnios laikotarpio gailestingumo darbus ir įsipareigojo juos atlikti. Mokiniams buvo užberti ant galvos pelenai ir šį maldos momentą baigė bendra malda, giesme. Kun. Pedro pabaigoje visus pamaldų dalyvius palaimino.

pelenu1 pelenu2pelenu3


Ketvirtokų viktorinos „Irkis į gilumą“ III etapas

Vasario 28 d. mūsų mokyklos ketvirtokų komanda dalyvavo 4 kl. mok. Viktorinos „Irkis į gilumą“ III etape, kuris vyko Kauno VDU KTF didžiojoje salėje. Viktorinoje dalyvavo 8 komandos. Mokiniai renginio metu atliko įvairias užduotis. Mūsų komanda pelnė išradingiausios komandos nominaciją.

irkis3 1irkis3 2irkis3 3irkis3 4


Įvykiai, kuriuos verta prisiminti...

Mūsų mokykloje vaikai ir jaunimas asmeninį ryšį su Dievu ugdo ne tik tikybos pamokose, bet ir dalyvaudami įvairiuose projektuose, gerų darbų akcijose, diskutuodami, keldami egzistencinius, socialinius, etinius, kultūrinius klausimus, problemas įvairiuose susitikimuose, popietėse. Džiugu, kad nuo mokslo metų pradžios mokyklos tikintieji dalyvavo ne viename jau tradicija tampančiame renginyje.  

r1Rugsėjo 10-11 dienomis mokyklos mokiniai dalyvavo Švč. M. Marijos Gimimo atlaiduose Šiluvoje. Pakapėje prisijungę prie piligrimų iš visos Lietuvos padėjo nešti M. Marijos statulėlę, dalyvavo jaunimui skirtuose renginiuose, nakvojo Šiluvos mokykloje.

Spalio 22 d. vyko į ekumeninį krikščioniškos muzikos renginį Alytuje „Sielos 2016“. Šiuolaikinės krikščioniškos muzikos festivalyje moksleiviai klausėsi muzikos, balsavo už labiausiai patikusį kūrinį, mėgiamas grupes, pažįstamus atlikėjus. Ne vieną sužavėjo roko grupė „Twelve 24“ iš Didžiosios Britanijos, nes atlikdama pašėlusį, temperamentingą kūrinį netikėtai sustodavo ir pradėdavo šlovinti Dievą arba liudyti savo tikėjimo patirtį.

r2r3r4

r5Mokyklos 10-tokai advento laikotarpiu dalyvavo dviejuose renginiuose.Vienas jų – susitikimas su KAJC jaunimo vadovu Matu Kauniečiu, populiariu krikščioniškos mizikos atlikėju. Jis įdomiai pasakojo apie asmeninę tikėjimo patirtį, gitara šlovino Dievą. Svečias sužinojęs, kad dešimtokai neatsakingai ruošia namų darbus, humoro forma siūlė padėkoti Dievui, jog nesimokydami stebuklingai pasiekė 10 klasę. Vėliau Matas prisipažino, kad ir jam, kaip mūsų mokyklos dešimtokams, panašiai yra buvę.

Antrasis adventinis susitikimas vyko artėjant Europos Taizė jaunimo žiemos sambūriui Rygoje. Mokyklos dešimtokus aplankė Taizė brolių permanentės (atstovės-savanorės): viena jų buvo latvių tautybės,o kita – ukrainietė. Jos papasakojo, kas yra Taizė, kaip atrodo vasarą Prancūzijoje ir žiemą kur nors Europoje vykstantys ekumeniniai jaunimo susitikimai, kvietė su giesmėmis ir malda sutikti Naujuosius Metus Rygoje. Mūsų mokyklos penki mokiniai rado galimybių dalyvauti nepamirštamų įspūdžių Taizė bendruomenės organizuojamame jaunimo susitikime, į kurį gruodžio 28 d. – sausio 1 d. atvyko apie 15 000 jaunų žmonių iš Europos ir kitų pasaulio šalių. Susitikime buvo meldžiama taikos pasauliui ir Dievo malonės įveikiant kenčiančioms šalims karus ir badą.

Mūsų mokyklos mokinių užimtumu bei savanorystę skatinančiomis iniciatyvomis rūpinasi, įsimintinus renginius organizuoja kapelionas Pedro Pich, tikybos mokytojai Egidijus Randis, Valda Šadzevičiūtė, Inga Rukaitė bei mokinių sielovadai neabejinga lietuvių kalbos mokytoja Mintautė Jurkuvienė.

r6r7

r8r9


Mokytojų rekolekcijos  J. Matulaičio namuose

Sausio 3 dieną Kauno J. Matulaičio namuose vyko mokyklos mokytojų dienos rekolekcijos tema “Būti Jėzaus mokiniu”. Rekolekcijas vedė Kauno arkivyskupas emeritas Sigitas Tamkevičius SJ. Rekolekcijos prasidėjo bendra malda, mąstymu. Vidurdienį dalyviai dalyvavo Šv. Mišiose.  Po pietų rekolekcijų vedėjas pasidalino mintimis apie Prakartėlės ir jos personažų teologinę reikšmę. Rekolekcijų – bendrystės dieną mokytojai užbaigė bendra rožinio malda koplyčioje, kurią vedė rekolekcijų vedėjas. 

2017 01 03 12017 01 03 2


Advento popietė „Kelyje link prakartėlės“

Gruodžio 19 d. mokykloje vyko Advento popietė „Kelyje link prakartėlės“. Renginys prasidėjo šv. Mišiomis, kurioms vadovavo Kauno arkivyskupas Lionginas Virbalas, šv. Mišias koncelebravo Kauno Gerojo Ganytojo parapijos klebonas mons. Kęstutis Grabauskas ir mokyklos kapelionas kun. Pedro Pich. Po šv. Mišių aktų salėje vyko meninė programa, kurios metu pedagogus su artėjančiomis šventėmis pasveikino mokyklos direktorius Paulius Martinaitis ir šios popietės svečias Kauno arkivyskupas Lionginas Virbalas.

popiete1popiete2popiete3


Pradinių klasių mokinių Advento rytmetys „Mano dovana Jėzui“

Gruodžio 15, 16 ir 20 dienomis mokyklos koplyčioje vyko 1- 4 klasių mokinių Advento rytmetys – rekolekcijos „Mano dovana Jėzui“. Šį rytmetį pirmų ir antrų klasių mokiniams vedė mokyklos kapelionas kun. Pedro Pich ir tikybos mokytoja s. Inga Rukaitė FMA, o su trečių ir ketvirtų klasių mokiniais bendravo ir kartu meldėsi br. Valdemar Michalovski OFM Cap. Mokiniai susitikimo metu apmąstė koks jų santykis su Jėzumi, susipažino kaip ir kodėl katalikai švenčia Kūčių vakarą ir Kalėdų šventę.

Maldos metu mokiniai atnešė ir prie Advento vainiko padėjo gerumo akcijos „ Padovanok saldainį sergančiam vaikui“, kuri vyko nuo lapkričio 29 dienos iki gruodžio 15 dienos, metu surinktus saldainius. Šie saldainiai buvo padovanoti klinikose besigydantiems vaikams. 

12 15 112 15 312 15 2

12 15 412 15 512 15 6


Mokinių Advento rytmetys „Būti dovana“

Gruodžio 5 d. 6 d ir 7 d klasių mokiniai dorinio ugdymo pamokos metu susitiko su seserimi Celina Galinyte OSB. Susitikimo metu sesuo su mokiniais dalinosi mintimis kas yra Adventas, kokia yra tikroji Kalėdų dovana. Susitikimą mokiniai baigė malda, kurioje meldė gebėjimo būti dovana vieni kitiems. Susitikimą organizavo tikybos mokytojai Egidijus Randis ir s. Inga Rukaitė FMA. 

12 05 112 05 2


Pirmosios Advento vainiko žvakės uždegimas

Lapkričio 28 dieną per pertrauką po trijų pamokų mokyklos mokytojai rinkosi koplyčioje, kur dalyvavo Advento vainiko pašventinimo ir pirmosios Advento vainiko žvakės uždegimo liturgijoje. Šiam maldos ir bendrystės momentui vadovavo mokyklos kapelionas kun. P. Pich. Pirmąją žvakę uždegė mokyklos pavaduotoja Dalia Krasauskienė.

Advento laikotarpiu mokytojai koplyčioje rinksis kiekvieną pirmadienį po trijų pamokų ir naują Advento ir darbo savaitę pradės bendra malda ir tos savaitės Advento vainiko žvakės uždegimu.  

11 28 311 28 111 28 2


4 kl. mokinių  viktorinos „Irkis į gilumą“ pirmasis etapas.

Lapkričio 15 dieną tikybos pamokas lankantys ketvirtokai dalyvavo 4 kl. mokinių viktorinos „Irkis į gilumą“ I-ajame etape, kurį pravedė mokyklos kapelionas kun. P. Pich ir tikybos mokytoja s. Inga Rukaitė FMA. Viktorinos užduotis parengė ir pateikė KKC. Renginys vyko mokyklos tikybos kabinete.

Viktorinoje dalyvavę mokiniai atsakė į pateiktus klausimus ir atliko kūrybines užduotis.  Ištaisius mokinių darbus ir susumavus rezultatus 5 geriausiai parašę mokiniai pateko į viktorinos II-ąjį etapą ir mūsų mokyklą atstovaus šios viktorinos antrajame etape, kuris 2017 01 13 dieną vyks Kauno Gerojo Ganytojo parapijos salėje. 

11 15 111 15 211 15 3


Šv. Mišios  Kauno Gerojo Ganytojo parapijos bažnyčioje

Lapkričio 11 d. Kauno J. Urbšio katalikiškos pagrindinės mokyklos 3 - 10 klasių mokiniai dalyvavo šv. Mišiose, kurių metu meldėsi už mirusius artimuosius ir mirusius mokyklos bendruomenės narius. Šv. Mišioms vadovavo mokyklos kapelionas kun. P. Pich ir Kauno Gerojo Ganytojo parapijos vikaras kun. Nerijus Pipiras.

1 -2 klasių mokiniai dalyvavo pamaldose, kurių metu maldėsi už mirusius artimuosius. Pamaldoms vadovavo mokyklos kapelionas kun. P. Pich. Jam padėjo tikybos mokytojai s. Inga Rukaitė FMA ir Egidijus Randis. 

11 11 111 11 211 11 3

11 11 411 11 511 11 6


Jaunimo diena Šiluvoje

siluvaRugsėjo 10 -11 dienomis mūsų mokyklos 7 klasės mokinių grupė ir buvę 4 dešimtokai dalyvavo keturioliktame tarptautiniame piligriminiame žygyje iš Kryžių kalno į Šiluvą “Gailestingi kaip Tėvas”, kurį organizavo Šiaulių vyskupijos piligrimų centras ir Jaunimo dienoje Šiluvoje, kurią organizavo KAJC.

Iš ryto piligriminio žygio dalyviai lydimi mokytojų nuvyko į Pakapę, kur prisijungė prie piligrimų keliaujančių iš Kryžių kalno į Šiluvą grupės ir su jais ėjo 6 km. Po to autobusu jaunimas nuvyko į Šiluvą, kur dalyvavo visoje jaunimo dienos “Tau ir tamsa nėra tamsi, ir naktis šviečia kaip diena” programoje. Renginio dalyviai klausė paskaitų, dalyvavo vakaro šv. Mišiose, kurioms vadovavo vyskupas R. Norvila. Po vakarienės jaunimas ėjo naktinį žygį aplink Šiluvos miestelį ir jo metu apmąstė ir meldėsi pagal 7 gailestingumo darbus kūnui. Žygis baigėsi visų atėjimu į Šiluvos baziliką, kur jaunimas dalyvavo susitaikinimo pamaldose, o po jų iki 3 val. nakties Šiluvos gimnazijoje ir jos kieme vyko įvairios veiklos: diskoteka, sportiniai žaidimai, rankdarbių grupelės… Jaunimas jose noriai dalyvavo.

Rugsėjo 11 dienos ryte, po ryto maldos ir pusryčių jaunimas dalyvavo pasidalinimuose, kurie vyko grupelėse. Jaunimo diena baigėsi iškilmingomis Šv. Mišiomis Šiluvos aikštėje. Mokiniai į namus gryžo pavargę, bet patenkinti išgyvenę stiprią bendrystės ir augimo tikėjime patirtį.

Jaunimą lydėjo mokytojai Mintautė Jurkuvienė, s. Inga Rukaitė, Egidijus Randis. Jaunimo dienos Šiluvoje vakaro programoje dalyvavo ir skania vakariene (ant laužo keptais zefyrais ir dešrelėmis) mokinius vaišino mokyklos kapelionas kun. Pedro Pich. Šiluva 2016>>


Mokslo metų pradėjome bendra malda

misiosRugsėjo 2 d. 5 -8 klasių mokiniai pirmos pamokos metu ir 3 - 4 klasių mokiniai antros pamokos metu  dalyvavo šv. Mišiose, kurias mokyklos aktų salėje ir pradinuku korpuso salėje aukojo mokyklos kapelionas kun. Pedro Pich. Mokiniai maldoje dėkojo Dievui už patirtis išgyventas per vasaros atostogas ir prašė Dievo palaiminti prasidedančius naujus mokslo metus. 

 

 

 


Dešimtokų kelionė į PJD Krokuvoje

Liepos 25 -31 dienomis 10-ų klasių mokiniai lydimi mokytojų Mintautės Jurkuvienės ir s. Ingos Rukaitės dalyvavo PJD Krokuvoje. PJD dalyvavo ir mokyklos kapelionas kun. Pedro Pich. Renginio metu mokiniai gyveno brolių kapucinų vienuolyne Krokuvoje. Jaunimas susitiko su popiežiumi Pranciškumi, aplankė šv. popiežiaus Jono Pauliaus II ir Gailestingumo šventoves, ėjo pro gailestingumo metų vartus atvertus šiose šventovėse ir taip šventė Gailestingumo metų jubiliejų, dalyvavo katechezėse skirtose jaunimui iš Lietuvos, kurias vedė Lietuvos vyskupai. Jaunimo dienos baigėsi iškilmingomis Šv. Mišiomis Campus misericordie, kurioms vadovavo popiežius Pranciškus. Jaunimas dėkoja visiems, kurie šią jų piligriminę kelionė parėmė finansiškai ir lydėjo juos maldoje.

pjd1pjd2pjd3

pjd4pjd6


Vaikų Stovykla „Super herojai“

Liepos 10 – 16 dienomis Kauno J. Urbšio katalikiškos pagrindinės mokyklos 3 -5 klasių mokiniai lydimi tikybos mokytojos s. Ingos Rukaitės FMA, dalyvavo Jono Pauliaus II Piligrimų centro ir Kauno Gerojo Ganytojo parapijos Jaunimo Centro organizuotoje stovykloje „Super herojai“. Stovykloje viso dalyvavo 165 dalyviai. Vaikų amžius nuo 9 iki 15 metų. Stovykla vyko Dvarviečių km., Raseinių rajone, kaimo turizmo sodybos „Pakalnė“ valdose. Stovyklos metu dalyviai susipažino su šventųjų gyvenimais iš kurių mokėsi, kaip šiandien savo aplinkoje gali mylėti ir būti gailestingi. Vaikai dienos bėgyje turėjo maldos momentus, dalyvavo šv. Mišiose, rytais vyko įvairūs būreliai, kuriuos dalyviai galėjo pasirinkti pagal savo asmeninius pomėgius ir gabumus. Po pietų grupelėse atlikdavo įvairias užduotis. Vakarais, po vakarienės turėdavo bendrystės vakarus, kurių metu vaidino, šoko, ėjo į naktinį žygį, o iš jo grįžę žiūrėjo ugnies šou. Stovyklos metu, trečiadienį (07.13 d.), stovyklautojai dalyvavo žygyje į Šiluvą, kurio metu meldėsi Kryžiaus kelio maldą. Šiai maldai vadovavo Kauno vyskupas Kęstutis Kėvalas. Kryžiaus kelio maldos metu buvo skaitomi apmąstymai iš sesers Faustinos dienoraščio. Atvykę į Šiluvą vaikai dalyvavo Šv. Mišiose Šiluvos bazilikoje. Papietavę parapijos namuose, žaidė orientacinį žaidimą po Šiluvą, o po jo dalyvavo susitaikinimo pamaldose, kurios vyko koplyčioje. Stovykla baigėsi šeštadienį (07.16 d.) šventomis Mišiomis, kurioms vadovavo kun. Kęstutis Genys ir bendrais pietumis kartu su tėveliais, kurie atvyko pasiimti savo vaikų.

stovykla1stovykla2stovykla3

stovykla4stovykla5


Erasmus+

Ugdymas karjerai

Informacinių technologijų centras

Visos teisės saugomos 2018  Kauno Juozo Urbšio katalikiška vidurinė mokykla