Informacija apie darbuotojų darbo užmokestį

Informacija apie mokyklos darbuotojų vidutinį darbo užmokestį pateikiama vadovaujantis Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybės institucijų ir įstaigų įstatymu ir Vyriausybės nutarimu patvirtintu bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašu.

  • Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis – iki mėnesinis darbo užmokestis (neatskaičiuos gyventojų pajamų mokesčio ir valstybinio socialinio draudimo įmokų, kurias moka darbuotojas).
  • Darbuotojo, kuris vienintelis įstaigoje eina atitinkamas pareigas (užima atitinkamą pareigybę), praėjusiu metų vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis ir einamųjų metų praėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis pateikiamas tik gavus jo sutikimą.

Mokyklos darbuotojų vidutiniai atlyginimai (vidurkis per ketvirtį)

Eil.Nr. Pareigų pavadinimas 2018 m.

(Eur)

2018 m.

I ketvirčio

(Eur)

2018 m.

II ketvirčio

(Eur)

2018 m.

III ketvirčio

(Eur)

2018 m.

IV ketvirčio

(Eur)

1 Direktorius 1438 1438 1438 1438 1438
2 Direktoriaus pavaduotojа ugdymui 1178 1151 1151 1151 1259
3 Direktoriaus pavaduotoja ūkiui 1093 1060 1060 1060 1193
4 Skyriaus vedėja 833 815 815 815 885
5 Logopedas 484 385 385 385 784
6 Psichologas 564 537 537 537 645
7 Soc. pedagogas 720 716 716 716 735
8 Bibliotekos vedėjas 704 643 643 643 888
9 Bibliotekininkė 378 378
10 IKT specialistas 411 411 411 411 411
11 Mokytojas – padejėjas 522 597 597 597 298
12 Vyr. buhalteris 1391 1391 1391 1391 1391
13 Raštinės vedėja 887 861 861 861 967
14 Raštvedė 585 663 663 663 351
15 Archyvaras 485 530 530 530 351
16 Mokytojas – ekspertas 800 790 790 790 830
17 Mokytojas-metodininkas 838 820 820 820 891
18 Vyr. mokytojas 790 763 763 763 872
19 Mokytojas 683 622 622 622 865
20 Budėtojas MMA MMA MMA MMA MMA
21 Valytojas MMA MMA MMA MMA MMA
22 Pastatų priežiūros darbininkas MMA MMA MMA MMA MMA
23 Kiemsargis MMA MMA MMA MMA MMA
24 Rūbininkas MMA MMA MMA MMA MMA