Mokyklos atstovai dalinosi patirtimi su Kauno miesto mokytojais

Kauno Juozo Urbšio progimnazijos mokytojų komanda bendradarbiaujant su Kauno pedagogų kvalifikacijos centru organizavo gerosios patirties sklaidos renginį „Ugdymo inovacijos ir integracijos galimybės nuotoliniame mokyme“.
Geografijos mokytojas metodininkas dr. Mindaugas Norkevičius pristatydamas integracijos svarbą planuojant ugdymo turinį nuotoliniame mokyme pabrėžė, kad tokio turinio pamokos ugdo bendradarbiavimo tarp mokinių ir mokytojų, taip pat mokytojų tarpusavio ryšius, kritinį mąstymą ir kūrybiškumą. Nuotolinio mokymo metu mokytojai drąsiau planuoja savo turinį įvertinant naudojamų metodų įvairovę: nuo darbo grupėse rengiant projektinius darbus iki viešojo kalbėjimo ir mokymo(si) reflektuoti ar diskutuoti. Neatsiejama sritimi nuotolinio mokymo(si) metu tampa ir IKT įrankių naudojimas, to svarbą mato ir mokytojai ir mokiniai. Tačiau tikslingas jų naudojimas, o ne kiekis lemia pamokos sėkmes. Pristatymo metu buvo aptarti naujausi IKT įrankiai mokomojo dalyko ir užsienio kalbų integracijos planavime.
Pradinių klasių mokytoja Vygailė Vilkė pranešime „Mąstymo žemėlapių naudojimas pradiniame ugdyme“ pristatė mąstymo žemėlapių modelius, remiantis ,,Thinking Schools International“ prezidento, dr. D. Hyerle technikomis. Pristatymo metu buvo aptarta mąstymo žemėlapių nauda kontaktiniam ir nuotoliniam ugdymo procesui. Taip pat buvo pateikti konkretūs mąstymo žemėlapių panaudojimo pradiniame ugdyme pavyzdžiai ir skaitmeniniai įrankiai, kuriais naudojantis galima kurti mąstymo žemėlapius nuotolinėse pamokose.
Vokiečių kalbos vyr. mokytoja Raimonda Jazukevičienė ir biologijos mokytoja metodininkė Elona Petrošienė aptarė užsienio kalbų ir kitų mokomųjų dalykų integraciją, kuri praturtina ugdymo procesą, nes lavinami mokinių savarankiškumo, smalsumo, kūrybiškumo, informacijos rinkimo ir panaudojimo, problemos kėlimo ir sprendimo bei bendradarbiavimo įgūdžiai, skatinamas pedagogų atvirumas ir bendradarbiavimas. Mokytojos pristatė kaip tikslingai pasirinkti skaitmenius įrankius (https://learningapps.org, https://kahoot.com, https://quizizz.com, https://quizlet.com), video medžiagą, virtualias laboratorijas, simuliacijas (https://phet.colorado.edu), interaktyvias užduotis (https://online.seterra.com/de-an) bei aktualią autentišką medžiagą (https://www.lingonetz.de/mint), kurios suteikia puikias galimybes integruoti vokiečių kalbą ir gamtos mokslų dalykus net ir nuotoliniu būdu.
Informacinių technologijų vyr. mokytoja Evelina Bujanauskienė ir anglų kalbos vyr. mokytoja Ingrida Urbutienė pranešime „Integracijos galimybės įvertinant saugų elgesį internete“ pristatė „Google“ kompanijos moksleiviams skirtą saugumo internete ir skaitmeninio pilietiškumo programą „Būk interneto genijus“. Programa padeda 1-6 klasių mokiniams išsiugdyti reikiamus įgūdžius naršant internete, taip pat skatina galvoti kaip jie turėtų elgtis internete. Mokytojos pasidalino patirtimi, kaip joms sekėsi integruoti programos veiklas savo mokomuosiuose dalykuose. Mokytojos akcentavo, kad tarpdalykinė integracija nuotolinio ugdymo metu skatina mokinius plėsti akiratį ir mokytis, o mokytojams lengviau bendradarbiauti.
Dėkojame už bendradarbiavimą Kauno pedagogų kvalifikacijos centrui.