Mokyklos savitumas

 

Žmogus, judinantis kalną, pradeda nuo mažų akmenėlių.

/ Konfucijus /

 • DAUGIAKALBYSTĖS (7 užsienio kalbų ) programa – nuo įvairių tautų identiteto pažinimo iki betarpiško bendravimo kultūriniame kontekste keliomis užsienio kalbomis.
 • KRYPTINGO MENINIO UGDYMO programa – muzikos, dailės, teatro ir šokio teorijos bei meninės raiškos priemonėmis perteikiamas žmonijos kultūrinis paveldas ir visiems pasaulio žmonėms suprantama meno kalba išreiškiami jausmai, požiūriai, vertybės.
 • BENDRYSTĖS PEDAGOGIKA – mokyklos pedagogų pripažinta ir išpažįstama kasdienėje veikloje, pedagogikos kryptis, paremta pasaulinio fokoliarų judėjimo vertybėmis, skatinančiomis kiekvieno asmens ir kiekvienos kultūros unikalumo ir vertės pripažinimą ir priėmimą vienybės siekyje.
 • MĄSTYMO LAVINIMO programa – paremta dr. Edwardo de Bono CoRT (Cognitive Reasearch Trust)programos metodologija, integruota į bendruosius ugdymo dalykus, įgalinta plėtoti unikalias prigimtines mąstymo galias ir atsiriboti nuo egocentrizmo, priimti požiūrių ir mąstymo įvairovę.
 • GABIŲJŲ MOKINIŲ UGDYMO programa, skirta akademiniams, saviraiškos, verslumo gebėjimams lavinti.
 • VERTYBINIO UGDYMO programa – vertybių išpažinimo ugdymas pasaulėžiūrų įvairovės kontekste. Ši programa skatina ugdytinių iniciatyvumą, socializaciją, kultūringumą, tapatybės brandinimą, doros puoselėjimą. Ryški žmogaus laisvės, sąžinės ir atsakomybės samprata skatina vertybėmis motyvuotą veiklą, atskleidžiant savo geriausius gebėjimus ir talentus.
 • MŪSŲ PARTNERIAI
  • Mokykla yra Lietuvos katalikiškų mokyklų asociacijos narė, judėjimo “Opera di Maria“ pedagogų atšakos narė, bendradarbiauja su KTU, VDU, Bergeno (Norvegija) edukologais, Lietuvos švietimo centrais, kuria partnerystės tinklą su aplinkinėmis mokyklomis ir vaikų darželiais.
  • Mokykla – Oxford‘o leidyklos metodinis centras ir gabiausieji mokiniai turi galimybę lankytis Oxord‘ouniversitete, susipažinti su studijų programomis.
 • APLINKA
  • Mokyklos dvasinę ir fizinę aplinką charakterizuoja rūpestingos meilės klimatas. Joje skatinamas mokinių iniciatyvumas, kultūringumas, dora, tapatybės brandinimas, darbas kitų žmonių labui.
  • I – ojo aukšto erdvė – „Menų alėja“ .
  • Modernūs kabinetai su kompiuterine įranga interaktyviomis lentomis ir kt.
  • Mokyklos biblioteka – skaitykla atlieka ne tik pagrindinę funkciją, bet ir išskirtinė vieta integruotoms pamokoms, teminėms popietėms.
  • Sudarome individualius ugdymo(si) planus pagal klasės mokinių poreikius, specifiką, gebėjimus. Mokyklos mokytojai pirmieji sužino švietimo naujoves, nes yra daugelio novatoriškų projektų dalyviai ir vykdytojai.

Mokykla pajėgi stebėti pažangą ir visapusiškai ugdyti Jūsų vaiką.