Mokyklos taryba

MOKYKLOS TARYBOS NUOSTATAI

Mokyklos taryba – aukščiausia savivaldos institucija, jungianti moksleivius, jų tėvus, globėjus, mokytojus, visuomenės atstovus, sprendžiant svarbiausius mokyklos veiklos, jos ugdymo uždavinių klausimus.

 MOKYKLOS TARYBOS STRUKTŪRA

Mokyklos taryba sudaroma dviem metams iš 7 mokytojų, 7 tėvų (ar globėjų) ir 7 mokinių. Mokytojai renkami iš kūrybinių grupių pateiktų kandidatų mokytojų tarybos posėdyje slaptu balsavimu. Tėvai renkami klasių atstovų susirinkime. Mokiniai renkami moksleivių taryboje pagal šių nuostatų 52,5 p..Mokyklos Tarybos rinkimai remiasi visuotinumo, lygiateisiškumo ir demokratiškumo principais.

Vienam mokyklos nariui pasitraukus iš Mokyklos tarybos veiklos ši neperrenkama, bet į jo vietą įtraukiamas kitas tą bendruomenės grupę atstovaujantis išrinktas asmuo. Po dviejų metų Mokyklos tarybos nariai slaptu balsavimu perrenkami.

Mokyklos taryba pirmame posėdyje po narių išrinkimo arba perrinimo slaptu balsavimu išsirenka Mokyklos tarybos pirmininką, jo pavaduotoją, sekretorių.

Mokyklos Direktorius negali būti Mokyklos tarybos nariu, tačiau gali dalyvauti kviestinio svečio teisėmis Mokyklos tarybos posėdžiuose be balso teisės.

MOKYKLOS TARYBOS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

Mokyklos Tarybos veiklos organizavimo formos yra posėdžiai. Posėdžiai kviečiami esant reikalui, bet nerečiau kaip du kartus per metus.  Mokyklos tarybos posėdžius kviečia Tarybos pirmininkas, o jam nesant Mokyklos tarybos pirmininko pavaduotojas.

Mokyklos tarybos posėdžiuose gali dalyvauti vietos savivaldos, socialiniai partneriai, mokyklos rėmėjai.

Mokyklos taryba gali organizuoti uždarus posėdžius. Posėdis yra teisėtas, jei jame dalyvauja 2/3 visų jos narių. Nutarimai priimami dalyvaujančiųjų balsų dauguma. Balsams pasiskirčius po lygiai, lemiamas balsas yra Mokyklos tarybos pirmininko.

Mokyklos tarybos priimti nutarimai yra privalomi visai mokyklos bendruomenei.

Mokyklos Direktorius, Švietimo įstaigos steigėjai, švietimo priežiūrą vykdančiai institucijai nustačius, kad tarybos priimti sprendimai prieštarauja įstatymams ir kitiems mokyklos veiklą reglamentuojantiems teisės aktams, siūlo mokyklos tarybai nutarimus svarstyti iš naujo. Mokyklos tarybai atsisakius, ginčas sprendžiamas įstatymų nustatyta tvarka.

Mokyklos tarybos posėdžiai yra įforminami protokolais, kuriuos pasirašo posėdžiui pirmininkavęs asmuo ir posėdžio sekretorius.

Mokyklos tarybos posėdyje priimti nutarimai skelbiami mokyklos svetainėje.

MOKYKLOS TARYBOS FUNKCIJOS:

 • Mokyklos Tarybos nariai dalyvauja Mokyklos tarybos posėdžiuose;
 • Nustato mokyklos veiklos perspektyvas, pagrindines darbo kryptis, aprobuoja mokyklos veiklos programą, nuostatus, vidaus darbo taisykles, ugdymo planą, nustato ugdymo organizavimo tvarką;
 • Aptaria siūlymus dėl vadovėlių užsakymo, moksleivių žinių ir gebėjimų vertinimo sistemos parinkimo,  papildomos veiklos ir renginių organizavimo;
 • Teikia siūlymus mokyklos direktoriui priimant darbuotojus ir vertinant jų darbo rezultatus;vertina mokyklos vadovų veiklą, pareiškia nuomonę jiems atestuojantis;
 • Kartu su mokyklos Direktoriumi nustato mokytojų skatinimo veiklą;
 • Pedagogų tarybos teikimu sprendžia moksleivių šalinimo iš mokyklos klausimus;
 • Inicijuoja mokyklos bendruomenės ir visuomenės bendradarbiavimą;
 • Kontroliuoja mokyklos ūkinę ir finansinę veiklą;
 • Gali sustabdyti kitų mokyklos savivaldos institucijų sprendimų įgyvendinimą, kol jų teisėtumą ištirs kompetentingos institucijos.
 • Mokyklos taryba savo sprendimu gali keisti Mokyklos tarybos nuostatus.

MOKYKLOS TARYBOS NARIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

Kiekvienas Mokyklos tarybos narys:

 • Turi teisę išsakyti savo nuomonę bet kuriuo klausimu
 • Aktyviai dalyvauja Mokyklos tarybos posėdžiuose;
 • Jaučia atsakomybę sąžiningai atlikti jam pavestas pareigas;
 • Mokyklos tarybos nario įgaliojimai gali būti anuliuoti, jei jis per metus praleido daugiau kaip pusę vykusių posėdžių;
 • Turi teisę gauti iš mokyklos administracijos informaciją apie mokyklos veiklą;
 • Mokyklos taryba už veiklą atsiskaito ją rinkusiems mokyklos bendruomenės bei vietos bendruomenės nariams vieną kartą per metus.

 MOKYKLOS TARYBOS REORGANIZAVIMAS AR LIKVIDAVIMAS

Mokyklos taryba reorganizuojama ar likviduojama:

 • Jei 2/3 Mokyklos tarybos narių reikalauja reorganizuoti  tarybą;
 • Jei likviduojama ar reorganizuojama mokykla;
 • Pasibaigus Mokyklos tarybos dviejų metų kadencijai;
 • Naujos Mokyklos tarybos rinkimus organizuoja mokyklos Direktorius.

Mokyklos tarybos darbo reglamentas >>

Mokyklos tarybos sudėtis>>

Kauno Juozo Urbšio progimnazijos taryba:

 • Renata Urbonavičienė, mokytoja –  Progimnazijos tarybos pirmininkė.

Nariai:

 • Ala Kakoškina,  mokytoja, tarybos sekretorė;
 • Algimantas Balčius, mokytojas;
 • Evelina Bujanauskienė, mokytoja;
 • Marius Ausiejus, tėvų atstovas;
 • Greta Bliūdžiuvienė, tėvų atstovė;
 • Jurgita Virbickienė, tėvų atstovė;
 • Algirdas Krupskis, tėvų atstovas;
 • Matas Beržinskas, mokinys;
 • Meida Vologaitė, mokinė;
 • Gabija Baranauskaitė, mokinė;
 • Aistė Matusevičiūtė, mokinė;
 • Kun., mons. Kęstutis Grabauskas, Kauno Gerojo Ganytojo parapijos klebonas, vietos bendruomenės atstovas.