Mokyklos taryba

Mokyklos taryba – aukščiausia savivaldos institucija, jungianti moksleivius, jų tėvus, globėjus, mokytojus, visuomenės atstovus, sprendžiant svarbiausius mokyklos veiklos, jos ugdymo uždavinių klausimus.
Mokyklos tarybą sudaro 7 mokytojai, 7 tėvai ir 7 mokiniai. Mokytojai renkami iš jų kūrybinių grupių pateiktų kandidatų mokytojų tarybos posėdyje slaptu balsavimu. Tėvai renkami klasių atstovų susirinkime. Mokiniai renkami moksleivių taryboje pagal šių nuostatų 52,5 p..
Posėdis yra teisėtas, jei jame dalyvauja 2/3 visų jos narių. Nutarimai priimami dalyvaujančiųjų balsų dauguma. Mokyklos tarybos nutarimus, kurie prieštarauja mokyklos veiklą reglamentuojantiems dokumentams, mokyklos direktorius prašo svarstyti iš naujo.
Mokyklos taryba už veiklą atsiskaito ją rinkusiems mokyklos bendruomenės bei vietos bendruomenės nariams.
Švietimo įstaigos steigėjai švietimo priežiūrą vykdančiai institucijai nustačius, kad tarybos priimti sprendimai prieštarauja įstatymams ir kitiems mokyklos veiklą reglamentuojantiems teisės aktams, siūlo mokyklos tarybai svarstyti iš naujo. Mokyklos tarybai atsisakius, ginčas sprendžiamas įstatymų nustatyta tvarka.
Mokyklos taryba:
Nustato mokyklos veiklos perspektyvas, pagrindines darbo kryptis, aprobuoja mokyklos veiklos programą, nuostatus, vidaus darbo taisykles, ugdymo planą, nustato ugdymo organizavimo tvarką;
  • Aptaria siūlymus dėl vadovėlių užsakymo, moksleivių žinių ir gebėjimų vertinimo sistemos parinkimo, papildomos veiklos ir renginių organizavimo;
  • Teikia siūlymus mokyklos direktoriui priimant darbuotojus ir vertinant jų darbo rezultatus; vertina mokyklos vadovų veiklą, pareiškia nuomonę jiems atestuojantis;
  • Pedagogų tarybos teikimu sprendžia moksleivių šalinimo iš mokyklos klausimus;
  • Inicijuoja mokyklos bendruomenės ir visuomenės bendradarbiavimą;
  • Skiria atstovus į pedagogų atestacijos komisiją ir viešo konkurso laisvai direktoriaus vietai užimti komisiją;
  • Kontroliuoja mokyklos ūkinę ir finansinę veiklą;
  • Gali sustabdyti kitų mokyklos savivaldos institucijų sprendimų įgyvendinimą, kol jų teisėtumą ištirs kompetentingos institucijos.

Kauno Juozo Urbšio katalikiškos pagrindinės mokyklos taryba 2018-2019 m. m.

Tarybos pirmininkė: Vinantas Gulbinienė

El. paštas: vinanta.gulbiniene@yahoo.com

Nariai:

Mokytojai Mokiniai  Mokinių tėvai
Violeta Rimkienė Paulina Dovidonytė Lina Sinevičienė
Skaistė Jakienė Agnė Žaliauskaitė Asta Dulskienė
Ala Kakoškina Benas Litvinavičius Marijus Vaičys
Vinanta Gulbinienė Vilnė Perlibaitė Greta Bliūdžiuvienė
Jūratė Ligeikienė Martyna Norkutė Martyna Vitkauskaitė-Valantikonienė
Algimantas Balčius Gabrielė Shevchenko Algirdas Krupskis
Violeta Mickevičienė Žemyna Bačytė Mantas Leikus