Mokytojų patirties dalinimasis patirtinio ugdymo sritytje

3c klasės mokytoja Vygailė Alijauskaitė skaitė pranešimą konferencijoje ,,Aš dalinuosi. O tu? Patyriminio mokymo(si) praktika ugdant mokėjimo mokytis kompetenciją“ Kauno Dainavos progimnazijoje. Mokytoja skaitė pranešimą tema ,,Patirtinio mokymosi pavyzdžiai pasaulio pažinimo pamokose“. Mokytoja pristatė dviejų savaičių trukmės pelėsio augimo tyrimą, kuris buvo vykdomas, remiantis fenomenu grįsto ugdymo modeliu. Tyrimą atliko trečios klasės mokiniai.

Mokyklos vokiečių kalbos mokytoja Jurgita Valentukonienė ir biologijos mokytoja Elona Petrošienė šioje metodinėje-praktinėje konferencijoje pristatė pranešimą „Mokėjimo mokytis kompetencijos ugdymas integruotose vokiečių kalbos ir biologijos/chemijos pamokose“.