Mokytojų patirties sklaida

Mokyklos logopedė Elena Jakelaitienė, pradinių klasių mokytojos Lina Elena Gustaitienė, Larisa Kolėdienė ir Rasa Krivickienė dalyvavo Kauno miesto pagalbos vaikui specialistų metodinės – praktinėje konferencijoje „Įtraukiojo ugdymo organizavimo aspektai bendrojo ugdymo įstaigoje“, kuri vyko Kauno Aleksandro Stulginskio mokykloje-daugiafunkciniame centre. Mokytojos pristatė stendinį pranešimą „Mokinių, specialiųjų pedagogų, mokytojų ir tėvų bendradarbiavimas ugdymo procese su mokiniais, turinčiais SUP“. Mokytojoms buvo įdomu ir naudinga papildyti savo kompetencijas, dirbant su specialiųjų poreikių mokiniais.