Sutarčių sudarymas

  • Asmens priėmimas mokytis mokykloje įforminamas mokymo sutartimi pateikus visus reikiamus dokumentus.
  • Mokymo sutartis su kiekvienu nauju mokiniu, taip pat su tos mokyklos mokiniu, pradedančiu mokytis pagal aukštesnio lygmens ugdymo programą, sudaroma jo mokymosi pagal tą ugdymo programą laikotarpiui.
  • Abu mokymo sutarties egzempliorius pasirašo mokyklos direktorius ir prašymo pateikėjas. Vienas sutarties egzempliorius įteikiamas prašymą pateikusiam asmeniui, sutarties kopija segama į asmens bylą.
  • Už vaiką iki 14 metų mokymo sutartį pasirašo vienas iš tėvų (globėjų, rūpintojų).