Ugdymas karjerai

Ugdymo karjerai tikslas – veiksmingai ugdyti ir sudaryti sąlygas mokiniams ugdytis karjeros kompetencijas, kurių reikia sąmoningai ir sėkmingai kurti ir valdyti savo karjerai – visą gyvenimą trunkančią asmeniui ir visuomenei reikšmingų asmens mokymosi, saviraiškos ir darbo patirčių seką.

Uždaviniai

1. Ugdyti savęs (asmenybės ypatumų) pažinimo kompetencijas:

 • pažinti svarbias asmenybės charakteristikas ir jų sąsajas su karjera;
 • pažinti socialinę aplinką ir socialinius vaidmenis.

2. Ugdyti karjeros galimybių pažinimo kompetencijas:

 • rasti ir veiksmingai naudoti karjeros informaciją;
 • pažinti mokymosi visą gyvenimą galimybes;
 • pažinti kintantį darbo pasaulį.

3. Ugdyti karjeros planavimo įgūdžius:

 • kelti gyvenimo ir karjeros tikslus;
 • priimti karjeros sprendimus;
 • sudaryti ir atnaujinti karjeros planą.

4. Padėti mokiniams įgyvendinti savo karjeros tikslus:

 • taikyti ir tobulinti karjerai svarbiausias bendrąsias kompetencijas;
 • sėkmingai pereiti iš mokyklos į kitą karjeros (mokymosi ar darbo) aplinką;
 • tikslingai ieškoti praktikos vietos ar darbo.

5. Įtraukti mokinių tėvus ir kitus socialinius partnerius į mokinių ugdymą karjerai:

 • šviesti mokinių tėvus ugdymo karjerai klausimais;
 • plėtoti bendradarbiavimą su aukštosiomis ir profesinėmis mokyklomis, įmonėmis, organizacijomis vykdant mokinių profesinį informavimą;
 • plėtoti bendradarbiavimą su įmonėmis ir organizacijomis organizuojant mokinių profesinį veiklinimą.

Ugdymo karjerai specialistė Jurga Daubarienė (kab. Nr. 119)