Mąstymo lavinimas ir emocinis ugdymas

Mąstymo lavinimas

Mąstymo lavinimo programa, kurią atitinkamą kompetenciją turintys   mokyklos mokytojai integruoja į dalykų turinį, parengta pagal dr. Edward de Bono metodologiją ir mokyklų praktikai pritaikytą CoRT sistemą. CoRT – tai  mąstymo įgūdžių lavinimo programa („CoRT thinking“), apimanti 60 minties veiklos įrankių.

Mąstymo lavinimo rezultatas – ryškus sąmoningas mąstymas, savarankiško apsisprendimo gebėjimas, atitrūkimas nuo egocentriškojo savęs, kito nuomonės pripažinimas.Ypatinga prasmė suteikiama  mokinio patirčiai, kuri atsiranda bendraujant, lyginant savo patirtį su kitų patirtimi ir tokiu būdu asmeninei patirčiai tampant objektyviomis žiniomis. Ypatingai artimas sąsajas mąstymo lavinimo programa turi su bazinių kompetencijų reikalavimu lavinti gebėjimą, užtikrinantį atsakingą veikimą, gyvenimo planų ir projektų rengimą ir įgyvendinimą, teisių, interesų, ribų ir poreikių įvertinimą bei gynimą, „plataus paveikslo“ matymo įgūdį, interaktyvų mąstymo įrankių naudojimą, sąveiką heterogeninėse grupėse, emocinio intelekto lavinimą, konfliktų valdymą ir pan.

Pagrindinės mąstymo lavinimo programos nuostatos:

Mąstymas – tai ne duotybė, o sąmoningai plėtojamas įgūdis

Vertybe tampa nuolatinis savo mąstymo tobulinimas. Pripažįstama, kad mąstymas prieinamas kiekvienam, ne tik „išrinktiesiems“, „gabiesiems“, „intelektualiesiems“. Kiekvienas galime išmokti mąstyti geriau, negu mąstome natūraliai. Minties įrankių įvaldymas gali ženkliai praplėsti mūsų mąstymo galimybes. Mes sąmoningai apsisprendžiame lavinti savo mąstymą.

Atvirumas galimybėms

Vertybe tampa tai, kas dar gali būti, tai ką dar galiu suvokti, ką galiu pamąstyti ir realizuoti. Nėra tos „tiesos“, už kurios neslypėtų naujos „tiesos“ galimybės. Galimybė visuomet yra, tik reikia jos ieškoti. Tam, kad ją pamatytume, dažnai mums teks peržengti savo išankstinius nusistatymus.

Mąstymas turi vesti į kaitą

Suvokimo, mąstymo ir veiksmų kaita yra vertybė. Jei pasistengsime atsikabinti nuo mąstymo šablonų ir pažvelgti kitaip, tai galime tikėtis kaitos. Daug svarbiau yra žvelgti į priekį ir tyrinėti naujas galimybes, negu analizuoti tai, kas yra arba buvo.

Mąstymas turi būti konstruktyvus

Kūryba ir konstruktyvi veikla yra aukščiausios vertybės. Mąstymas skirtas kurti, o ne griauti. Mes turime „pastatyti į vietą“ kito požiūrį griaunančią kritiką, vengti skirtingų idėjų konfrontacijos, siekti konstruktyvaus dialogo ir sinergijos.

Mąstymas turi būti tikslingas

Svarbu yra ne tiek pats mąstymas, o tai, ko mes juo siekiame. Mąstymas turi tarnauti tikslui, vesti į rezultatą ir veiksmą. Mes galime užsiimti proto mankšta, bet to negana, jei kiekvienoje mąstymo situacijoje nebandome išsikelti tikslo ir nukreipti savo mąstymo pastangas to tikslo siekimui.

Paprastumas ir efektyvumas

Sudėtingumas nėra protingumo matas, genialumas paprastume. Paprastumas ir efektyvumas yra mūsų siekiamos vertybės. Mes turime pripažinti, kad visuomet yra galimybė tą patį padaryti paprasčiau ir efektyviau, tik reikia pasistengti.

Emocijos ir jausmai – natūrali mąstymo dalis

Pripažįstame, kad emocijos ir jausmai yra natūrali mąstymo dalis. Emocijos ir jausmai dalyvauja dalykų suvokime ir „nuspalvina“ mūsų mąstymą. Mes turime įvertinti jų reikšmę, tačiau stengtis pastatyti juos į savo vietą ir neleisti iškreipti suvokimo.

Kito žmogaus požiūris – galimas ir pagrįstas

Kito žmogaus požiūris yra vertybė, ypač jei jis skiriasi nuo manojo. Kad ir kaip mes su juo nesutinkame, turime pripažinti, kad jis yra pagrįstas skirtinga patirtimi ir turima informacija, skirtingu suvokimu, mąstymu, tikėjimu ir vertybėmis. Gali būti ir toks požiūris.

Nuosekliai įgyvendinant programą šios vertybinės nuostatos tampa kasdieninio mąstymo norma. Šių vertybinių nuostatų visuma formuoja apibrėžtos mąstymo kultūros prielaidas.

EMOCINIS UGDYMAS: ,,ANTRAS ŽINGSNIS” (I – IV klasėms)

Tai socialinių emocinių įgūdžių lavinimo ir smurto prevencijos programa, kuri padeda mažinti vaikų agresyvų elgesį, moko tinkamai reikšti jausmus ir spręsti konfliktus, suprasti savo elgesio pasekmes. „Antras žingsnis“ – tyrimais paremta programa, skirta pradinių klasių vaikams. Programa – puikus įrankis mokytojams: dirbti įdomu tiek vaikams, tiek pedagogams, nes naudojamos įvairios veiklos formos (diskusijos, vaizdinė medžiaga, vaidmenų žaidimai).

Dalyvaudami programoje mokiniai:

 • išmoksta savireguliacijos– tai padeda tinkamai ir produktyviai dalyvauti klasės darbe;
 • išsiugdo empatiją– mokosi tvarkytis su savo stipriais jausmais ir spręsti konfliktus su kitais;
 • mokosi emocijų valdymo– stiprių emocijų atpažinimas ir mokėjimas nusiraminti padeda save sukontroliuoti, nesielgti agresyviai;
 • įgyja problemų sprendimo įgūdžių– tai padeda  tinkamai spręsti bendraamžių tarpasmeninius konfliktus bei mažina impulsyvų ir agresyvų elgesį.

 Bendrąja prasme – socialiniai emociniai įgūdžiai leidžia vaikams būti sėkmingesniems mokykloje, moko juos įsitraukti į saugios ir pagarbios mokyklinės aplinkos kūrimą. Socialinių emocinių įgūdžių turėjimas padeda išvengti netinkamo elgesio, bendraamžių atstūmimo, impulsyvumo ir pan.

EMOCINIS UGDYMAS: LIONS QUEST ,,Paauglystės kryžkelės” (V – VIII klasėms)

Paauglystės kryžkelės – įrodymais pagrįsta programa, kuri padeda mokytojams kurti saugią mokymosi aplinką ir ugdyti gyvenimo įgūdžius, padedančius mokiniams išgyventi paauglystės metus. Išsamios pamokos ir pagalbinė programos medžiaga suvienija mokyklos personalą, šeimą, bendruomenę ir jaunus žmones. Ši programa į Bendrąsias ugdymo programas integruoja socialinį ir emocinį ugdymą, charakterio ugdymą, psichoaktyviųjų medžiagų ir patyčių prevenciją bei mokymąsi tarnaujant, taip skatindama tinkamą paauglių vystymąsi.

Pagrindiniai LIONS QUEST programų uždaviniai:

 1. Vykdyti pozityviąją prevenciją.
 2. Ugdyti asmenybę ir formuoti gyvenimo įgūdžius.
 3. Kelti akademinius pasiekimus per socialinį ir emocinį mokymąsi.
 4. Skatinti mokymąsi per savanorystę.

Mes tikime, kad:

 • Emocinis intelektas sustiprina vaikų pasišventimą ir pastangas kurti geresnį pasaulį;
 • Skirtumai stiprina žmogiškumą;
 • Socialinis intelektas sustiprina visos žmonijos gebėjimus;
 • Investavimas į mokytojus, vaikus ir tėvus yra vertingiausia investicija ateičiai.

LIONS QUEST programos visame pasaulyje pripažintos kaip vienos sėkmingiausių  pozityviosios prevencijos programų. Gyvenimo įgūdžių ugdymo programa Paauglystės kryžkelės yra gavusi CSAP/SAMHSA „MODEL” apdovanojimą už geriausią praktiką, ugdančią sveiką elgesį bei mažinančią paauglių narkotikų vartojimą.

LIONS QUEST programos:

 • Slopina rizikos veiksnius, skatinančius narkotikų vartojimą (susvetimėjimas, bendraamžių agresija,  vartojantys narkotikus draugai ir pan.
 • Skatina šeimą, mokyklą ir bendruomenę bendromis pastangomis kurti jaunimo raidai palankią aplinką;
 • Rūpinasi apsauginiais veiksniais, kurie mažina narkotikų vartojimą (žinios apie narkotikų žalą, nevartojantys narkotikų draugai, atsparumo ugdymas ir tinkamų gyvenimo tikslų išsikėlima;
 • Ugdo suvokimą, kad narkotikų vartojimas nėra normalus reiškinys, skatina skelbti žinią „vartojimui – ne”;
 • Mokina atpažinti išorinį ir vidinį spaudimą vartoti narkotikus ir moko pozityvios bendraamžių spaudimo strategijos;
 • Ugdo atsparumą rizikos veiksniams;
 • Pateikia amžių atitinkančią informaciją apie trumpalaikę ir ilgalaikę narkotikų vartojimo įtaką jaunų žmonių sveikatai, ryšiams su draugais, interesams ir ateities tikslų pasiekimui;
 • Puoselėja ryšius su draugiškais bendraamžiais ir rūpestingais suaugusiaisiais mokykloje, bendruomenėje.
 • Skatina mokinius demonstruoti sveiką gyvenimo modelį, remiantis savanoriška veikla;
 • Pateikia programos sėkmės įvertinimo instrumentus.

LIONS QUEST veiklą puikiai įvertino koalicija Character Education Partnership (CEP), atstovaujanti nepriklausomas grupes, skatinančias pilietiškumą ir asmenybę ugdantį švietimą. Ši organizacija LIONS QUEST veiklą  apibūdino kaip „moksliniais tyrimais paremtas programas, galinčias pagerinti mokyklos mikroklimatą ir skatinti mokinių mokymąsi ir raidą”.

LIONS QUEST programos:

 • Ugdo mokyklos bendruomenę, puoselėjančią gerus tarpusavio santykius, gerbiančią visus besimokančiuosius, vystančią jų asmenybę ir padedančią siekti tikslų;
 • Kuria tinkamo elgesio modelį visoje mokykloje;
 • Ugdo tokias esmines  savybes,  kaip patikimumas, atsakomybės jausmas, geranoriškumas;
 • Lavina kritinį mąstymą, mokina išreikšti pozityvius jausmus;
 • Skatina administraciją, mokyklos darbuotojus, šeimas ir bendruomenės narius ugdyti gabius, sveikus ir stipraus charakterio mokinius;
 • Identifikuoja ir vysto teigiamus charakterio bruožus per visas mokymo programas;
 • Ugdo pozityvų socialinį elgesį;
 • Per įvairius renginius bei temines diskusijas telkia visą mokyklos bendruomenę.
 • Skatina dorybingas mokinių akcijas.

LIONS QUEST programos ugdo penkias esmines mokinių emocines ir socialines kompetencijas:

Savimonė: sugebėjimas išskirti ir atpažinti emocijas, adekvati savivertė, pasitikėjimas.

Socialinis sąmoningumas: empatija, ateities tikslų nusistatymas ir jų siekimas, socialinės įvairovės pripažinimas.

Atsakingas sprendimų priėmimas: sprendimų priėmimas įvertinus faktus ir galimą rezultatą,  pagarba kitiems, atsakomybės už kiekvieną sprendimą prisiėmimas.

Savitvarda: impulsyvumo kontrolė ir sugebėjimas tinkamai valdyti savo emocijas, nereikalauti skubaus asmeninių poreikių tenkinimo, atsparumas nesėkmėms.

Bendravimo įgūdžiai: dalykiškas emocijų valdymas, bendradarbiavimas, tarpasmeninis komunikavimas, pasipriešinimas neigiamam spaudimui, konfliktų sprendimas, gebėjimas paprašyti pagalbos.

Ugdomos kompetencijos ir įgūdžiai:

 • Savimonė
 • Savitvarda
 • Socialinis sąmoningumas
 • Bendravimas
 • Bendradarbiavimas
 • Atsakomybė
 • Sprendimų priėmimas
 • Mokymasis tarnaujant
 • Aukštesnio laipsnio mąstymo įgūdžiai
 • Problemų sprendimas
 • Nepasidavimas neigiamai bendraamžių įtakai
 • Santykių stiprinimas
 • Dėkingumas šeimai
 • Tikslų iškėlimas

Skatinamos vertybės

 • Savidrausmė
 • Sveika gyvensena be psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo
 • Pagarba sau ir kitiems
 • Gerumas
 • Įsipareigojimai šeimai
 • Atsakingumas
 • Sąžiningumas