Vaiko gerovės komisija

 VAIKO GEROVĖS KOMISIJA INFORMUOJA

Vaiko gerovės komisija (VGK) veikia vadovaudamasi LR Vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymu, Mokyklos vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašu, kitais LR teisės aktais.

Kontaktai:
Dalia Krasauskienė, direktoriaus pavaduotoja – VGK pirmininkė
Telefonas: 8 (37) 311088
El. paštas: pavaduotoja.urbsiovm@gmail.com

VGK nariai:

  1. Elena Jakelaitienė, logopedė – sekretorė;
  2. Egidija Stankuvienė, socialinė pedagogė – narė;
  3. Erika Drulytė-Gineikienė, psichologė – narė;
  4. Rima Tamaliūnienė, visuoemenės sveikatos priežiūros specialistė – narė;
  5. Violeta Mickevičienė, pradinio ugdymo mokytoja – narė.

Pasitarimai organizuojami pagal poreikį (bendrai situacijai aptarti, atskiriems atvejams nagrinėti, skubių veiksmų ir sprendimų reikalaujančiais atvejais ir kt.). Į posėdį ar pasitarimą ne komisijos nariai gali atvykti komisijos pirmininkės sprendimu ir dalyvauti svarstant tą posėdžio klausimą, į kurį yra pakviesti. Svarstant konkretaus vaiko problemas, į komisijos posėdį ar pasitarimą kviečiami vaiko tėvai (globėjai, rūpintojai) ir /ar vaikas. Komisijos posėdžio ar pasitarimo metu išklausoma komisijos narių, vaiko, vaiko tėvų (globėjų, rūpintojų) nuomonė, kitų posėdyje ar pasitarime dalyvaujančių kviestinių asmenų nuomonė ir pateikta informacija svarstomu klausimu.

 VGK DARBO GRUPĖ

LANKOMUMO KOMISIJA dirba vadovaudamasi lankomumo tvarkos aprašu. Lankomumo komisijos pasitarimuose dalyvauja vaiko gerovės komisijos pirmininkė Dalia Krasauskienė, socialinė pedagogė Egidija Stankuvienė, mokinys ir klasės auklėtojas. Gali dalyvauti mokinio tėvai, kiti vaiko gerovės komisijos nariai, kviesti mokytojai.

SPECIALIOJO UGDYMO klausimais kreiptis į Elena Jakelaitienę.

UGDYMĄ KARJERAI koordinuoja Egidija Stankuvienė.

KRIZIŲ VALDYMO KOMANDA dirba vadovaudamasi krizių valdymo tvarkos aprašu.