Pagalbos mokiniui specialistai

Kiekvienas žmogus tam tikru atžvilgiu yra toks pat kaip ir visi kiti, tam tikru atžvilgiu – toks kaip kai kurie kiti, tam tikru atžvilgiu – toks kaip niekas kitas.

H. Murray

Siekdama įgyvendinti valstybinės švietimo strategijos nuostatas – švietimo prieinamumą, socialinį teisingumą ir kiekvieno besimokančiojo ugdymo kokybę,  J. Urbšio katalikiškos pagrindinė mokyklos bendruomenė siekia atverti duris kiekvienam, norinčiam joje mokytis. Stengiamės sudaryti galimybes mokytis saugioje, tinkamoje aplinkoje, t. y. aplinkoje, kurioje kiekvienas besimokantysis būtų ugdomas pagal jo galimybes, poreikius bei polinkius.


Socialinė pedagogė Egidija Stankuvienė:

 • individualiai dirba su mokiniu, jo tėvais ar teisėtais atstovais, mokytojais ir kitais gimnazijoje dirbančiais specialistais;
 • vertina ir padeda spręsti problemas, susijusias su įvairiais ugdytiniams kylančiais sunkumais, dirba su mokiniais, jų šeimomis, sprendžiant problemas;
 • palaiko ryšius su įvairiomis valstybės, savivaldybės įstaigomis ir nevyriausybinėmis organizacijomis, teikiančiomis socialinę, psichologinę, teisinę pagalbą vaikui ir šeimai;
 • planuoja ir dalyvauja teikiant socialinę pagalbą;
 • atstovauja vaiko teisėms mokykloje ir už jos ribų;
 • atsako už nemokamo maitinimo organizavimą, mokinių pavežėjimą į mokyklą;
 • bendradarbiauja su socialinę pagalbą teikiančiomis tarnybomis, nevyriausybinėmis organizacijomis, sveikatos priežiūros, teisėtvarkos institucijomis;
 • skatina mokinius laikytis vidaus tvarkos taisyklų, neigiamų socialinių reiškinių prevenciją.
Savaitės diena Konsultacijų laikas
Pirmadienis 9.00 – 14.00
Antradienis 9.00 – 14.00
Trečiadienis 9.00 – 14.00
Ketvirtadienis 9.00 – 14.00
Penktadienis 9.00 – 14.00

Dėl konsultacijos galima susitarti iš anksto el. paštu socialinis.urbsiovm@gmail.com , TAMO sistemoje →socialinis pedagogas →Stankuvienė Egidija.


Logopedė Elena Jakelaitienė teikia specialiąją pedagoginę pagalbą mokiniams, turintiems kalbos ir kitų komunikacijos sutrikimų:

 • Įvertina mokinių kalbos raidos ypatumus, nustato kalbos ir kitus komunikacijos sutrikimus, specialiuosius ugdymosi poreikius, siūlo skirti specialiąją pedagoginę pagalbą mokiniams, turintiems kalbos ir kitų komunikacijos sutrikimų, padeda šalinti mokinių kalbos ir kitus komunikacijos sutrikimus;
 • Sudaro individualias, pogrupines ir grupines specialiųjų poreikių mokinių kalbos ugdymo programas, padeda mokytojams pritaikyti mokomąją medžiagą ir mokymo priemones bei rengti mokinių ugdymo programas mokiniams, kuriems paskirta specialioji pedagoginė pagalba;
 • Konsultuoja mokytojus, specialiųjų poreikių mokinių tėvus specialiosios pedagoginės pagalbos mokiniams teikimo klausimais.

Logopedė dirba PIRMADIENIAIS-PENKTADIENIAIS 221 kab. antrame mokyklos korpuse.

Susisiekti su logopede galima telefonu …..


Erika Drulytė Gineikienė – psichologė.

Veikla:

 • Konsultuoja asmenybės ir ugdymosi problemų turinčius mokinius; bendradarbiauja su tėvais (globėjais), mokytojais ir kitais su mokiniu dirbančiais specialistais; teikia jiems rekomendacijas; juos konsultuoja;
 • Įvertina mokinio galias ir sunkumus, raidos ypatumus, asmenybės ir ugdymosi problemas, atlieka psichologinį mokinio įvertinimą reikalingą pirminiam specialiųjų ugdymosi poreikių vertinimui;
 • Vykdo šviečiamąją veiklą psichologijos klausimais;
 • Inicijuoja, rengia ir įgyvendina psichologinių problemų prevencijos programas;
 • Dirba mokyklos Vaiko gerovės komisijoje

Kabinetas: 412
El. paštas: psichologas.urbsiovm@gmail.com arba TAMO sistemoje → psichologai → Erika Drulytė Gineikienė
Telefonu: 868585223

Darbo laikas:
Pirmadienis   9:00 – 14:00
Antradienis    9:00 – 14:00
Trečiadienis   9:00 – 14:00
Ketvirtadienis 9:00 – 14:00
Penktadienis  9:00 – 14:00


Visuomenės sveikatos priežiūras specialistė Rima Tamaliūnienė vykdo ir užtikrina tinkamą mokinių sveikatos priežiūrą mokykloje, organizuoja ir įgyvendina priemones, susijusias su ligų ir traumų profilaktika, kas padėtų mokiniams saugoti ir stiprinti sveikatą.

Sveikatos specialistės veiklos kryptys:

 • Teikia pirmąją medicininę pagalbą; sveikatinimo veiklos metodines konsultacijas mokytojams, mokiniams ir jų tėvams; pasiūlymus mokyklos vadovui dėl reikalingų priemonių, užtikrinančių traumų ir nelaimingų atsitikimų prevenciją mokykloje; pagalbą mokiniams ugdant sveikos gyvensenos ir asmens higienos įgūdžius;
 • Vykdo užkrečiamų ligų profilaktiką ir kontrolę; pirminę lėtinių neinfekcinų ligų profilaktiką ir šių ligų bendrųjų rizikos veiksnių nustatymą;
 •   Kaupia informaciją apie kasmetinius mokinių sveikatos tikrinimus ir analizuoja jų rezultatus, apibendrina bei pateikia mokyklos bendruomenei ir kitoms institucijoms teisės aktų nustatyta tvarka;
 • Vertina mokyklos aplinkos ir ugdymo proceso atitiktį teisės aktų reikalavimams; prižiūri mokinių maitinimo organizavimą, skatinant sveiką mitybą bei sveikos mitybos įgūdžių formavimą;
 • Dalyvauja rengiant ir įgyvendinant  mokyklos sveikatinimo projektus (programas).

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė dirba mokyklos 2 a. – 212 kab.

Priėmimo laikas: I-V  – 9.00-15.00

Dėl konsultacijos galima susitarti iš anksto tel. 8-616-00532,  per el. dienyną arba el. paštu rima.tamaliuniene@gmail.com


Mokykloje pagalba mokiniams taip pat teikia visi mokyklos pedagogai ir darbuotojai.


Svarbiausi dokumentai, reglamentuojantys pagalbos mokiniui teikimo organizavimą bendrojo lavinimo mokykloje