Veiklos sritys

Progimnazijos veiklos sritis – švietimas. Veiklos rūšys pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių, patvirtintą Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2007 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. DĮ-226 (Žin., 2007, Nr. 119-4877):

 1. pagrindinės švietimo veiklos rūšys; 
  • pagrindinis ugdymas, kodas 85.31.10;
  • pradinis ugdymas, kodas 85.20;
  • priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymas, kodas 85.10.20;
 2. kitos švietimo veiklos rūšys:
  • kultūrinis švietimas, kodas 85.52.
  • sportinis ir rekreacinis švietimas, kodas 85.51;
  • kitas niekur nepriskirtas švietimas, kodas 85.59.
 3. Kitos ne švietimo veiklos rūšys:
  • kitų maitinimo paslaugų teikimas, kodas 56.29;
  • vaikų dienos priežiūros veikla, kodas 88.91;
  • vaikų poilsio stovyklų veikla, kodas 55.20.20;
  • bibliotekų ir archyvų veikla, kodas 91.01;
 4. kita pramogų ir poilsio organizavimo veikla, kodas 93.29.